Om os

 

Historie Hørby Varmeværk startede op i dec.1964. Varmeværket blev bygget på Hybenvej.
Der blev installeret 2 oliekedler og der var ca. 100 forbrugere. I takt med at olien steg, kom der tanker om at lave noget alternativt.

Hørby var på daværende tidspunkt udlagt som gasområde. På en generalforsamling blev det besluttet at man ville søge om at blive biobrændselområde. Efter et langt tovtrækkeri med energistyrelsen fik Hørby tilladelse til at fyre med halm. Et halmfyringsanlæg kunne ikke etableres på Hybenvej. Det blev da besluttet at købe Risgård, som ligger i udkanten af byen, og hvor jorden netop var blevet solgt fra. Her byggedes der i 1985 et halmfyringsanlæg med den gamle lade som halmdepot, og i forlængelse heraf en kort nybygning, hvor fyringsdelen stod.

 

Den 6. jan. 86 startede værket op med Kurt Jensen som varmemester. Økonomien var en del anstrengt ( det var umuligt at få noget tilskud af nogen art – tænk på barmarksværkerne)Dog lykkedes det i 89 at få lidt tilskud til den nuværende akkumuleringstank, som et forsøg med at bruge en nedgravet gylletank, som opbevaringsvarmeenhed. Herved kunne varmeproduktionen bedres udnyttes og man undgik en nedkøling af rørene ude i byen ,- hvilket næsten altid er ensbetydende med et ledningsbrud. Den helt store økonomiske gevinst kom i 91, da det lykkedes at få tilladelse til at brænde fedtslam sammen med halm. Halmudgifterne kunne da reduceres med en tredjedel. Et årstid senere fik værket også tilladelse til at brænde olieslam, da det var umuligt at fremskaffe fedtslam. Disse to brændselskilder halm og olieslam er den dag i dag stadig rygraden i værkets brændselsøkonomi.

 

I 95 blev det gamle stuehus til Risgård revet ned, da det var totalt faldefærdigt. Der blev bygget en ny administrationsbygning og samtidig blev det besluttet at flytte oliekedlerne fra Hybenvej,- sælge bygningerne og samle det hele på Risgård i en moderne og arbejdsvenlig bygning.

 

Som årene gik blev halmfyret mere og mere slidt, reparationerne blev større og større og i vinteren 2000 kneb det gevaldigt med at lave varme nok til byen. Der måtte suppleres med olie, hvilket var en meget dyr foranstaltning.
Det blev så besluttet at bygge et helt nyt halmværk, der kunne opfylde de stadig mere krævende miljøkrav. Som yderlig supplement skulle det nye værk også kunne fyre med alternativ brændsel ( såsom kornaffald, solsikkekerne mm.. For at få et værk, som kunne godkendes af arbejdstilsynet og et værk som var personalevenligt, var det nødvendigt med en tilbygning. Det nye værk startede op som forsøg den 25 okt.. I løbet af vinteren 02 har der været en del rettelser. De skulle nu alle være bragt på plads.

 

Derfor finder bestyrelsen for Hørby Varmeværk anledning til at holde åbent hus lørdag den 10.aug.fra 11.00 – 14.00 og glæder sig meget til at vise det moderne værk frem til byens borgere og hvem der ellers har lyst til at se Danmarks mest alternative fjernvarmeværk , hvad angår brændselstyper.

 

Jens Arne Jensen

//